For English please scroll down or Click here

24 ตุลาคม 2562

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
08.30 – 09.00 พิธีเปิด
- คำกล่าวรายงานโดยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คำกล่าวต้อนรับและการเปิดงาน โดยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
09.00 – 10.00 บรรยายพิเศษ (ภาคภาษาไทย) โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.30 Keynote speech (in English) by Professor. Dr. Rachel Harrison SOAS, University of London
11.30 – 12.00 พิธีประกาศเจ้าภาพปีต่อไปและถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13.00 – 17.00 การนำเสนอบทความสายมนุษยศาสตร์ ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.00 – 17.00 คณะกรรมการ HUSOC ประชุมหารือร่างความร่วมมือฉบับใหม่ ณ ห้อง 38-0401 ชั้น 4 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.00 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
17.30 – 20.00 คณะกรรมการ HUSOC รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ร้าน วนคาม

25 ตุลาคม 2562

08.30 – 11.00 ลงทะเบียน อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9.00 – 12.00 การนำเสนอบทความสายสังคมศาสตร์ ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง 901
13.00 – 17.00 การนำเสนอบทความสายสังคมศาสตร์ ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.00 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง