For English please scroll down or Click here

ตารางรายชื่อผู้นำเสนอบทความ

# Panel Panel Name Room No. Paper’s Titles Presenters Date Time Moderator
ห้องย่อย 1 Teaching and Acquisition 38-0801 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนและเจตคติ ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รัชดาวรรณ คงสัตย์ 24 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย
ห้องย่อย 1 Teaching and Acquisition 38-0801 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาผ่านการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนิสิตสาขาสารสนเทศศึกษา ปภัสรา อาษา, ฐิติ คำหอมกุล, โชติมา วัฒนะ, ผศ.อรทัย วารีสะอาด, ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์ 24 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย
ห้องย่อย 1 Teaching and Acquisition 38-0801 Using Songs with Gestures to Enhance English Vocabulary Acquisition in Grade 4 Students Wachiraporn Kijpoonphol Natthaporn Pawong 24 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย
ห้องย่อย 1 Teaching and Acquisition 38-0801 University Students’ Opinion Towards Learning English language Through Online Games Tanasak Padrueng Thitirat Suwannasom 24 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย
ห้องย่อย 1 Teaching and Acquisition 38-0801 Characteristics of Effective English Teachers as Perceived by Royal Thai Police Cadets 80-89 Police Captain Pitupoom Nakprada 24 ต.ค. 62 15.30 – 16.00 ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย
ห้องย่อย 2 Teaching and Acquisition 38-0802 An Investigation on The English Word Stress Production Skills of Thai EFL Learners Natnaree Buhome, Sasipim Nak-sanga, Kanjanapa Roekpooltaweeporn, Kanteera Wichaikul, Manaporn Atthachon 24 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
ห้องย่อย 2 Teaching and Acquisition 38-0802 A Study of International English Teachers’ Perceptions and the Current Use of Intercultural Communication Competence in English Language Teaching for Thai Vocational Colleges Watsana Thongpan, Narathip Thumawongsa 24 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
ห้องย่อย 2 Teaching and Acquisition 38-0802 A Corpus-Based Study: the Problems of Using Collocation on the Students’ English Language Writing Poonyapat Boonyarattanasoontorn, Sirawich Tampanich, Chomploen Pimphakorn 24 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
ห้องย่อย 2 Teaching and Acquisition 38-0802 The Improvement of Students’ Ability in Grammar Through an Active Learning Activity According to The Theory Of Constructivism Napat Somatit, Piyawan Kullamai 24 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
ห้องย่อย 2 Teaching and Acquisition 38-0802 Innovative Reading Solution on Pali-Sanskrit Loanwords in Thai of the Second Year Chinese Students in the Communicative Thai Language for Foreigners Program Kasetsart University Kowit Pimpuang, Methawee Yuttapongtada 24 ต.ค. 62 15.30 – 16.00 ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์
ห้องย่อย 3 Translation 38-0803 Thai-to-Chinese Translation of Culture-Specific Items in Khmer Ruins in Southern Isan of Thailand Natthawut Sukprasong 24 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
ห้องย่อย 3 Translation 38-0803 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุจิรัตน์ ชัยแสง 24 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
ห้องย่อย 3 Translation 38-0803 A Study of English Borrowed Words Used in Thai Translated Version of Bridget Jones’ Diary Novel (Book 1) Tawin Jaturapat 24 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
ห้องย่อย 4 Literature I 38-0901 The Representation of Lanna Women in Lanna Literature : A Case Study in Mala Khamchan Literaturary Works Dr.PremvitVivattanaseth, Dr.Uamporn Thipdate, Dr.Bandid Thipdate 24 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ดร.กรกช แพทย์สาสดี
ห้องย่อย 4 Literature I 38-0901 ละครซ้อนละครในบทละครของเชคสเปียร์เรื่อง เฮนรี่ เดอะ โฟร์ท พาร์ท วัน และ แฮมเล็ท ทิพย์วิภา เจริญสงค์ 24 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ดร.กรกช แพทย์สาสดี
ห้องย่อย 4 Literature I 38-0901 นางฟ้าในบ้าน?: การสยบความเป็นหญิงในนิยายเรื่อง รีเบคกา ของแดฟนี ดู โมริเยร์ ณัฐกานต์ สีสังข์ 24 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ดร.กรกช แพทย์สาสดี
ห้องย่อย 4 Literature I 38-0901 อนุภาคกระจกวิเศษกับการทำให้เป็นท้องถิ่นในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ข้ามภพเรื่อง “ทวิภพ” พัชรี จันทร์ทอง, ธนสิน ชุตินธรานนท์ 24 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 ดร.กรกช แพทย์สาสดี
ห้องย่อย 5 Literature II 38-0902 Class Struggle, False Consciousness and Alienation in J.K. Rowling's Harry Potter Book Series Mr. Thawachpol Phansangiamjit, Dr. Nanthanoot Udomlamun 24 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ดร.พจนรรฏ์ สุทธิพินิจธรรม
ห้องย่อย 5 Literature II 38-0902 The Mask and Masquerade : Performing Gender in David Ebershoff's The Danish Girl Yuwadee Assawapanichwong, Dr. Nanthanoot Udomlamun 24 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ดร.พจนรรฏ์ สุทธิพินิจธรรม
ห้องย่อย 5 Literature II 38-0902 The Othering Process in David Malouf's Remembering Babylon Chomploen Pimphakorn 24 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ดร.พจนรรฏ์ สุทธิพินิจธรรม
ห้องย่อย 6 Literature III 38-0903 The Glocal Resistance in Anucha Boonyawatana’s Malila: The Farewell Flower Patcharaporn Nangsue 24 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์, ดร.นันทนุช อุดมละมุล, ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช
ห้องย่อย 6 Literature III 38-0903 Headscarves to Die for: Freedom of Choice and Political Resistance in Orhan Pamuk’s Snow Sri Hariyatmi 24 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์, ดร.นันทนุช อุดมละมุล, ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช
ห้องย่อย 7 Language and Communication 38-1102 ทวิตเตอร์กับการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโจโควีประเทศอินโดนีเซีย บุษฎี แววศักดิ์, อุดมพร ธีระวิริยะกุล 24 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
ห้องย่อย 7 Language and Communication 38-1102 The Internet Homogenizing Culture : A Case Study on YouTube in the Thai Context Aranya Srijongjai 24 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
ห้องย่อย 7 Language and Communication 38-1102 คำเรียกชื่อสีย้อมผมในผลิตภัณฑ์เบอริน่า ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, ดารณี พุกสุข 24 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
ห้องย่อย 7 Language and Communication 38-1102 ฟุตบอลแฟนเพจกับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล พชรพล เกตุจินากูล, เจษฎา ศาลาทอง 24 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
ห้องย่อย 7 Language and Communication 38-1102 การศึกษาความต้องการจำเป็นของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบนฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ อนันต์ เจริญคงคง, สิงหนาท น้อมเนียน 24 ต.ค. 62 15.30 – 16.00 ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
ห้องย่อย 1 จิตวิทยาและปรัชญา 38-0803 Us: Political signs and Psychoanalysis in the Movie Ditthaphong Prasertphaithoon, Wanida Sukkun 25 ต.ค. 62 09.00 – 09.30 ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
ห้องย่อย 1 จิตวิทยาและปรัชญา 38-0803 เหตุผลที่เราใช้สามารถมีกำลัง (strength) ได้อย่างไร? ปิยฤดี ไชยพร 25 ต.ค. 62 10.30 – 11.00 ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส
ห้องย่อย 2 ประวัติศาสตร์ 38-0801 จากความหวาดกลัวปิศาจสู่เชื้อโรค: ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกของอหิวาตกโรคในสังคมไทยในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ชาติชาย มุกสง 25 ต.ค. 62 09.00 – 09.30 ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
ห้องย่อย 2 ประวัติศาสตร์ 38-0801 ประสาทปริญญาประสานมิตร : การเมืองของการรวมตัวเครือข่ายชนชั้นนำทางการศึกษา และการก่อร่างอุดมการณ์กษัตริย์นิยม พ.ศ. 2498 – 2508 ภานุพงศ์ สิทธิสาร 25 ต.ค. 62 09.30 – 10.00 ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
ห้องย่อย 2 ประวัติศาสตร์ 38-0801 ภาพถ่ายกับการสร้างอัตลักษณ์ของชนชั้นนำและ “คนอื่น” ในสังคมสยามช่วงทศวรรษ 2390 ถึงต้นทศวรรษ 2450: ศึกษาจากภาพถ่ายของชาวตะวันตกและของชนชั้นนำสยาม โดม ไกรปกรณ์ 25 ต.ค. 62 10.30 – 11.00 ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
ห้องย่อย 2 ประวัติศาสตร์ 38-0801 งานฉลองรัฐธรรมนูญและการสร้างวัฒนธรรมทางรัฐธรรมนูญ : แนวคิด สัญญะทางอำนาจ และความหมายทางการเมือง พ.ศ. 2489-2500 รวินทร์ คำโพธิ์ทอง 25 ต.ค. 62 11.00 - 11.30 ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
ห้องย่อย 2 ประวัติศาสตร์ 38-0801 การรื้อฟื้นความทรงจำร่วมเกี่ยวกับเจ้าฟ้าในรัฐฉาน ในต้นศตวรรษที่ 21 อภิสิทธิ์ ประวัติเมือง อุดมพร ธีระวิริยะกุล 25 ต.ค. 62 11.30 - 12.00 ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
ห้องย่อย 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 38-0802 อำนาจกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5Ps ของประเทศไทย บันดาล บัวแดง 25 ต.ค. 62 09.00 – 09.30 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
ห้องย่อย 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 38-0802 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองที่สร้างเสถียรภาพและอารยธรรม: จากอาณาจักรสู่จักรวรรดิโรมัน จิรภา พฤกษ์พาดี 25 ต.ค. 62 09.30 – 10.00 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
ห้องย่อย 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 38-0802 วัดกับรัฐ เมื่อพุทธศาสนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งของรัฐ กันต์ แสงทอง 25 ต.ค. 62 10.30 – 11.00 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
ห้องย่อย 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 38-0802 "ประชาธิปไตยบนทางแพร่ง: อนาคตการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไทยหลังเลือกตั้ง พ.ศ. 62 จิราภรณ์ ดำจันทร์ 25 ต.ค. 62 11.00 - 11.30 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
ห้องย่อย 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 38-0802 การมีส่วนร่วมทางการเมืองชุมขนวัดเกตุจังหวัดเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ 25 ต.ค. 62 11.30 - 12.00 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
ห้องย่อย 4 วัฒนธรรมศึกษา 1 38-0902 อัตลักษณ์วัฒนธรรมของเรือพระลุ่มน้ำหลังสวน ภควัต รัตนราช 25 ต.ค. 62 09.00 – 09.30 รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
ห้องย่อย 4 วัฒนธรรมศึกษา 1 38-0902 ฝีมือช่างพื้นถิ่น : ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทองสุทธาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปิยพร ท่าจีน, ธมาภรณ์ พูมพิจ, อรวรรณ เชื้อน้อย 25 ต.ค. 62 09.30 – 10.00 รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
ห้องย่อย 4 วัฒนธรรมศึกษา 1 38-0902 ปรากฏการณ์ “มูเตลู” ร่วมสมัยสู่สินค้าเชิงไสยพาณิชย์ ชวิตรา ตันติมาลา 25 ต.ค. 62 10.30 – 11.00 รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
ห้องย่อย 4 วัฒนธรรมศึกษา 1 38-0902 The Traditional Vocal Music of Phitsanulok province in the Choral music Sasinut Phongnil 25 ต.ค. 62 11.00 - 11.30 รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
ห้องย่อย 5 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 38-0802 การนำโครงการยกเลิกสำเนากระดาษไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด ประกายเกียรติ ฤกษ์อุไร 25 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
ห้องย่อย 5 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 38-0802 สภาพแวดล้อมในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่พยากรณ์ความผูกพันในงาน ของพนักงานในบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า พรนิภา รัตนบุษย์, จินตนา มังคละกนก, ธนาภรณ์ นวลตระกาล, เกรียงศักดิ์ แดงประเสริฐ, ทิพย์นภา ชูแก้ว, มานพ ชูนิล, ปิ่นกนก วงค์ปิ่นเพ็ชร 25 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
ห้องย่อย 5 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 38-0802 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมระดับ 5 ดาว กรณีศึกษาโรงแรมเอทัส ลุมพินี เขวิกา สุขเอี่ยม, ธนัญญา หอมประทุม, ชานนท์ ดีมงคล, นรีนาถ สุวรรณนที, พัณณิตา เกษนุ่ม, พัทธมน ประสงค์ดี 25 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
ห้องย่อย 5 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 38-0802 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนนักปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์ หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ 25 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
ห้องย่อย 6 วัฒนธรรมศึกษา 2 38-0902 การสื่อความหมายลายไทยที่ได้รับอิทธิพลพลจากวัฒนธรรมจีน จากพื้นที่โบราณสถานเมืองเก่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย YANJUN ZHOU, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง 25 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ดร.วิสาขา เทียมลม
ห้องย่อย 6 วัฒนธรรมศึกษา 2 38-0902 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานวัฒนธรรมการแต่งงานชาวบรู บ้านท่าล้ง สรวงพัชร์ พิมพรัตน์ 25 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ดร.วิสาขา เทียมลม
ห้องย่อย 6 วัฒนธรรมศึกษา 2 38-0902 ภูมิปัญญาหมู่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : การพัฒนาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง สุพัตรชัย อมชารัมย์ วีรานันท์ ดำรงสกุล, 25 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ดร.วิสาขา เทียมลม
ห้องย่อย 6 วัฒนธรรมศึกษา 2 38-0902 เกมโชว์ระดับชาติ: การปะทะของโลก ชาติ ท้องถิ่นในพื้นที่ของสื่อ พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม, อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 25 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 ดร.วิสาขา เทียมลม
ห้องย่อย 7 ภูมิสารสนเทศ และอาณาบริเวณศึกษา 38-0803 สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 6 กับการสร้างวาทกรรมการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กุสุมา อินทร์น้อย 25 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์, ดร.ชนิตา ดวงยิหวา
ห้องย่อย 7 ภูมิสารสนเทศ และอาณาบริเวณศึกษา 38-0803 ม่านมายาคติความรุนแรงในชายแดนใต้: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ปรมินทร์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล 25 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์, ดร.ชนิตา ดวงยิหวา
ห้องย่อย 7 ภูมิสารสนเทศ และอาณาบริเวณศึกษา 38-0803 ภูมิศาสตร์การตลาด กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ทุเรียนนนทบุรี” สุกานดา สารน้อย, แววรวี ลาภเกิน 25 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์, ดร.ชนิตา ดวงยิหวา
ห้องย่อย 7 ภูมิสารสนเทศ และอาณาบริเวณศึกษา 38-0803 บทบาทของจีนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์จังหวัดสีหนุวิลล์ สมลักษณ์ ศรีราม, อุดมพร ธีระวิริยะกุล 25 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์, ดร.ชนิตา ดวงยิหวา
ห้องย่อย 7 ภูมิสารสนเทศ และอาณาบริเวณศึกษา 38-0803 ย่างกุ้ง: พัฒนาการความเป็นเมืองตั้งแต่ ค.ศ. 1990-2015 มัทนา อินกรัด, มนตรี กรรพุมมาลย์ 25 ต.ค. 62 15.30 – 16.00 ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์, ดร.ชนิตา ดวงยิหวา
ห้องย่อย 8 ประชากรศึกษา 38-0903 วัฒนธรรมสูงวัยในกลุ่มผู้สูงอายุย้ายถิ่น อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ, ดุษฎี อายุวัฒน์, Volker Grabowsky เสาวลักษณ์ ชายทวีป 25 ต.ค. 62 13.00 – 13.30 รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร, ดร.ปิยฤดี ไชยพร
ห้องย่อย 8 ประชากรศึกษา 38-0903 แนวคิดชนบทในเมือง: การศึกษาสภาพชีวิตสังคมผู้ส้งอายุในเมือง จารุวรรณ ขำเพชร 25 ต.ค. 62 13.30 - 14.00 รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร, ดร.ปิยฤดี ไชยพร
ห้องย่อย 8 ประชากรศึกษา 38-0903 การสำรวจสถานะองค์ความรู้ว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ไพรัช บวรสมพงษ์ 25 ต.ค. 62 14.30 – 15.00 รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร, ดร.ปิยฤดี ไชยพร
ห้องย่อย 8 ประชากรศึกษา 38-0903 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ใน งานวิจัยทางประชากร ชญานิศวร์ โคโนะ 25 ต.ค. 62 15.00 – 15.30 รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร, ดร.ปิยฤดี ไชยพร
ห้องย่อย 8 ประชากรศึกษา 38-0903 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน จิราภรณ์ ชัยก๋า, อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 25 ต.ค. 62 15.30 – 16.00 รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร, ดร.ปิยฤดี ไชยพร
หมายเหตุ
  1. ผู้นำเสนอมีเวลานำเสนอผลงานประมาณ 15 – 20 นาที และช่วงวิพากษ์และ/หรือถาม-ตอบ อีก 10 นาที รวมท่านละ 30 นาที
  2. ขอความกรุณาผู้นำเสนอบันทึกไฟล์ลงคอมพิวเตอร์ประจำห้องตนเองก่อนเวลานำเสนอ 30 นาที และทดสอบอุปกรณ์หากมีการฉายภาพและ/หรือเสียง