ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ระดับปริญญาตรี

    • เกณฑ์ระดับบัณฑิต ปี2548
  • แบบฟอร็ม SAR ระดับหลักสููตรเกณฑ์ประเมินปี 2558

1. ระดับปริญญาตรี

2. ระดับบัณฑิตศึกษา

1. ปีการศึกษา 2561 2. ปีการศึกษา 2562

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2561

ระดับบัณฑิต

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต