ข้อมูลอาจารย์

  • ข้อมูลอาจารย์ (คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ)
  • สรุปข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ (ร่วมประชุม/วิทยากร)
  • สรุปโครงการพัฒนาพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย
  • สรุปโครงการวิจัยและงบประมาณวิจัยที่ได้รับ
  • สรุปผลการตีพิมพ์ผลงานอาจารย์

โครงการพัฒนาและกิจกรรม

สรุปโครงการบริการวิชาการ

สรุปโครงการพัฒนานิสิต

แผนการพัฒนา

           ระดับปริญญาตรี 

            1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

            2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

            3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

           4. รัฐศาสตร์บัณฑิต

           ระดับปริญญาโท

         1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

        2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

        3. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 


ระดับปริญญาเอก

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)