คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2562

  • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
  • รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562
  • รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
  • รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562

คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ

คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ