• หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาตร์ (ศศ.บ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)

หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา

  • ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเอชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศศ.ม)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปร.ด.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปร.ด.)

สรุปเปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพหลักสูตร