ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
“การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร และภาวะผู้นำ สำหรับระบบสุขภาพและบริการทางสังคม ในศตวรรษที่ 21”
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร และภาวะผู้นำ สำหรับระบบสุขภาพและบริการทางสังคม ในศตวรรษที่ 21” โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Developing a ...
Read More
Public Lecture #25
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Lecture) ครั้งที่ 25 ในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่น: แนวคิดและประสบการณ์” ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น ...
Read More
ประชาสัมพันธ์..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ประชาสัมพันธ์คะ..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง “พลวัตของธุรกิจเครื่องเงินของม้งชายแดนกับการสถาปนาอำนาจและพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ใน จังหวัดน่าน” ของคุณวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH