ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์-เก่า
วาระการประชุม: คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 เอกสารเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ...
Read More
พ.ร.บ. ระเบียบประกาศ/ข้อบังคับ : งานพัสดุ-ใหม่
พ.ร.บ. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ งานพัสดุ ระเบียบ ประกาศ งานการเงินและพัสดุ การบริหารการเงินและบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรระเบียบการเบิกจ่ายค่าของขวัญ/ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลสำคัญ ...
Read More
รายงานการเงิน (งบทดลอง) คณะสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2547 ตุลาคม 2546 พฤศจิกายน 2546 ธันวาคม 2546 มกราคม 2547 กุมภาพันธ์ 2547 มีนาคม 2547 เมษายน 2547 พฤษภาคม 2547 มิถุนายน 2547 ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH