ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
Strengthening the Milk Tea Alliance: Building Democracy and Freedom through Film and Discussion
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “Strengthening the Milk Tea Alliance: Building Democracy and Freedom through Film and Discussion” เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเมืองที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Milk Tea ...
Read More
Forum on “Strengthening the Milk Tea Alliance: Building Democracy and Freedom through Film and Discussion”
Forum on “Strengthening the Milk Tea Alliance:Building Democracy and Freedom through Film and Discussion” Time: 08.30 – 13:00, November 26, ...
Read More
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยน Mr. Tim Arne Rambow The Faculty of Humanities, UNIVERSITÄT HAMBURG ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับ Mr. Tim Arne Rambow นิสิตแลกเปลี่ยนจาก The Faculty of Humanities, UNIVERSITÄT HAMBURG ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – เมษายน 2565 ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH