ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ครั้งที่ 1/2566
ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ครั้งที่ ...
Read More
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนคณะจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ณ ...
Read More
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันยุทธหัตถี
ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันยุทธหัตถี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH