ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
Naresuan-Humburg International Tournament ครั้งที่ 1
จบลงไปแล้ว สำหรับการแข่งขันหมากรุกไทย ประเภททั่วไป ในงาน Naresuan-Humburg International Tournament ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดการแข่งขั้นแบบ Swiss System จำนวน 6 รอบ ผลการแข่งขันปรากฎว่า คุณบุญสืบ แซ่เฮง หรือเซียนแหว่ง นักโขกดีกรีระดับประเทศ ...
การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำหรับการประกันคุณภาพ(ระดับหลักสูตร)ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ที่ http://www.qs.nu.ac.th/fileche58/ และกดเลือก “การประเมินระดับหลักสูตร” ///////////////////////////////////////////////////////////////// ขั้นตอนที่ 1 เลือก คณะ/วิทยาลัย > หลักสูตร > องค์ประกอบ ///////////////////////////////////////////////////////////////// ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม  เลือกไฟล์(Choose File) และเลือกไฟล์เอกสาร/หลักฐาน (***กรุณาบันทึกชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและใช้นามสกุล PDF***) เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กด Upload ...
รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 (วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562) ครั้งที่ 1/2560 (วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560) ครั้งที่ 1/2558 (วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558) ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH