ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน  2 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด

ประกาศการกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ตามคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีคำสั่งที่ 7/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดใหัมีการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 – วันเสนอชื่อล่วงหน้า กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฎิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ – กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1  ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – กำหนดให้มีการเสนอชื่อในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2   คณะสังคมศาสตร์ –  กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 22 Read more

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  (ปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 อัตรา  คือ (1.) อาจารย์ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 ตำแหน่ง    (2.) อาจารย์ด้านจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 – ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ในวัน เวลาราชการ   รายละเอียด แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ กำหนดวันเสนอชื่อหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ฯ จากเดิม  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.  เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ในการเสนอชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 1 รายชื่อ กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน Read more

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่นี่  ใบสมัครงาน

การเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ ของคณะสังคมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   – กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะสังคมศาสตร์ และประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งได้ระหว่างวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์  – กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง (กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่า 1 คน)  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร Read more

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้แทนหน่วยงาน และประเภททั่วไป (แทนตำแหน่งที่จะครบวาระ)

ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้แทนหน่วยงาน และประเภททั่วไป ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งได้ระหว่างวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้มีสิทธิ์สมัครสังกัดอยู่ (เฉพาะวันราชการ) รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ และประเภททั่วไป

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ และประเภททั่วไป  (รับสมัครกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ และประเภททั่วไป ระหว่างวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 – วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) )  รายละเอียด