เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” ————————————————————- ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนรับสมัคร จำนวน 135 อัตรา ค่าตอบแทน 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2563) เดือนละ 9,000 บาท พื้นที่จ้างงาน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ (รับจังหวัดละไม่เกิน Read more

มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: PPE ให้กับทางโรงพยาบาลพุทธชินราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนรุ่น ฆนฆัฏฏ์ โรงเรียน เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)​ ให้กับทางโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19

“Decentralization and local governance in 2020”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (Institue of Democratization Studies) และ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Korad Adenauer Stiftung) มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิชาการ จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Decentralization and local governance in 2020” ใน วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 18.00 น. ณ ห้องอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการประมาณ Read more

ข้อมูลการให้ทุนสำหรับโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยเกิน6เดือน ปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนทุนการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ เกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ หลักเกณฑ์สนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และค่าตีพิมพ์คณะสังคมศาสตร์

HUSOC #12

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาวิชาการของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยในปีนี้ เป็นการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Glocal Society: from Locale to Globality for a Sustainable Society : โลกาเทศาภิวัตน์: Read more

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com Theme : Social Sciences in transforming age

ประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่1/2562

ประกาศ!!! ขอความร่วมมือนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่1/2562 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562    

การค้ามนุษย์: การเดินทางและการเรียนรู้ บนความท้าทาย ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายในโครงการ Public Lecture —————————- หัวข้อ “การค้ามนุษย์: การเดินทางและการเรียนรู้ บนความท้าทาย ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า” วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2-304 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร —————————- หัวข้อบรรยาย การค้ามนุษย์: ความเป็นมา สถานการณ์ กฏหมาย และข้อเสนอแนะ โดย พ.ต.ท.ดร.บันดาล บัวแดง สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ —————————- Read more