แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน เข้ากรอก แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Link: https://bit.ly/3mauqAY

“วันปิยมหาราช”

“วันปิยมหาราช” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2564

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทุกระดับ ร่วมตอบ แบบสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรLink สำหรับตอบแบบสำรวจ https://forms.gle/LPLkrzTZBLEXbMN66 สามารถทำแบบสำรวจตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. หมายเหตุ : ใช้ Nu Mail ในการกรอกข้อมูลเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ โทร. 055-961921

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T) ซึ่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะให้แก่เยาวชน ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นศิลปินชุมชน เพื่อสืบสานคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตผ่านภาพเขียน ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำภาพที่ได้ไปจัดจำหน่ายในเพจเที่ยวบางระกำ ชอปสินค้าชุมชน เป็นการหารายได้เสริมให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา “แบบสํารวจความต้องการเข้าเรียน” และ “แบบสํารวจนิสิตที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน” โดยจะทำการเผยแพร่ให้นิสิตรับทราบอีกครั้ง กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ด่วน!!! เปิดรับสมัครนิสิตโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับสมัครนิสิตโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวนรับ 10 ตำแหน่ง เงินเดือน 5,000.- คุณสมบัติ • นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ • วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) • เฝ้าระวัง/ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ • จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกับ กพร. Read more

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 18 โดยมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดเสาหินร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง อีกทั้งยังมีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคลากร ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ รวมถึงนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตทีมีผลการเรียนดี รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ด้วย ภาพกิจกรรมทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “การจัดทำและการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน”

โครงการทำแผนพัฒนาความยากจนอย่างเจาะจงมุ่งเป้าในตำบลบางระกำ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ“การจัดทำและการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชคคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564เวลา 09:30 – 16:30 น.ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก รับชมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teamsและ Facebook Live ที่แฟนเพจคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Microsoft Teams:https://bit.ly/3DGdzfm Facebook Live:https://www.facebook.com/socialscinu  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams คณะกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.อนามัย นาอุดม กรรมการ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น กรรมการ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

“Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx)

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) คณะกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.อนามัย นาอุดม กรรมการ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น กรรมการ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams