แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ขอความร่วมมือจากบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปรินท์และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร: 055-961922

แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953 การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม

“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่2/2560

ขอให้นิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคน ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่2/2560 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 พ.ค. 61

ประกาศการกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ตามคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีคำสั่งที่ 7/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดใหัมีการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 – วันเสนอชื่อล่วงหน้า กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฎิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ – กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ Read more

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ กำหนดวันเสนอชื่อหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ฯ จากเดิม  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.  เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ในการเสนอชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 1 รายชื่อ กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน Read more