แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ————————————————- ขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th/ ————————————————- เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทุกท่าน Print และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” โครงการคนบ้า เสวนา กาแฟ หนังสือ ครั้งที่ 5 ตอน “ขวัญใจ Library” ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัล The Reader Awards 1. ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นางสาวชาริณีย์ มุทขอนแก่น สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 2. ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายทศพล ชิ้นจอหอ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 3. ประเภทบุคลากร นางเรณุกา หนูสอน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 4. ประเภทอาจารย์ ดร.บุศรินทร์ Read more

“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com Theme : Social Sciences in transforming age

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ขอความร่วมมือจากบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปรินท์และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร: 055-961922

แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953 การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม

“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่2/2560

ขอให้นิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคน ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่2/2560 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 พ.ค. 61

ประกาศการกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ตามคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีคำสั่งที่ 7/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดใหัมีการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 – วันเสนอชื่อล่วงหน้า กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฎิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ – กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ Read more