ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21

วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21 พร้อมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

กิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากพรรคก้าวไกล ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงจะคัดกรองข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายของพรรคก้าวไกลต่อไป นำโดย คุณหมออ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล และคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการสื่อสารและการรณรงค์นโยบาย พรรคก้าวไกล ให้เกียรติเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ประเภท บุคคลต้นแบบ ด้านความกตัญญู ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ประเภท บุคคลต้นแบบ ด้านความกตัญญู ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 40

socsci@NU-Thailand is inviting you to a  Zoom Meeting Topic: What’s in a name?: 40th NU Toastmasters Club MeetingTime: Sep 22, 2022 05:30 PM Bangkok  Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/8701920253?pwd=NVN4bysyR3orcmtKbjVOQWtDWkRhUT09 Meeting ID: 870 192 0253Passcode: nutc ——————————————————–คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ Read more

นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันมีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้งเป็นเวทีประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบรางวัลให้กับนักวิชาการ นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พร้อมนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างเครือข่าย โดยนายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การประกอบสร้าง ความทับซ้อน ซับซ้อน และเลื่อนไหล ของอาณาบริเวณ : กรณีศึกษา ชุมกะเทยในไทยและเยอรมนี” อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, Prof.Dr. Volker Grabowsky, ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ พร้อมร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค Read more

โครงการ “สังคมเสวนา ซีรีย์#1: การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โลกาเทศาภิวัตน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Decentralization Glocalization, and Sustainability)

เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 8​ กันยายน​ 2565 เวลา​ 13.00 น.ที่ผ่านมา​ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​นเรศวร​ จัดโครงการ “สังคมเสวนา ซีรีย์#1: การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โลกาเทศาภิวัตน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Decentralization Glocalization, and Sustainability) โดยในช่วงแรก​ เป็นการปาฐกถา​ ในหัวข้อ “การปกครองโดยการมีการเลือกตั้งจากประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร​ โดย​ ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ และในช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาวิชาการในหัวข้อ​ “กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โลกาเทศาภิวัตน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Decentralization Glocalization, and Sustainability)” Read more

RELIGION, RELIGIOSITY,​ AND ELECTORAL POLITICS INCONTEMPORARY THAILAND

RELIGION, RELIGIOSITY, AND ELECTORAL POLITICS IN CONTEMPORARY THAILAND Assoc.Prof. Dr.Tomas Larsson Department of Politics and International Studies, University of Cambridge FRIDAY 09 SEPTEMBER 2022Time: 09.00 A.M. – 12.00 P.M.Venue: Prabtrichak 2, Room 302 Organised by: Center of ASEANCommunity Studies (CACS)Faculty Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 39

socsci@NU-Thailand is inviting you to a  Zoom Meeting Topic: Sport as a Magic Pill: 39th NU Toastmasters Club MeetingTime: Sep 8, 2022 05:00 PM Bangkok  Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/8701920253?pwd=NVN4bysyR3orcmtKbjVOQWtDWkRhUT09 Meeting ID: 870 192 0253Passcode: nutmc ——————————————————–คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmasters Club Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรพล​ โภชนะสมบัติ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสผ่านการทดสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT) ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้คะแนนเต็ม 50 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรพล​ โภชนะสมบัติ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสผ่านการทดสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT) ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้คะแนนเต็ม 50 คะแนน