โครงการ Mobile library

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการ Mobile library ขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ และกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยได้เลือกโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพราะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ในปัจจุบันห้องสมุดของโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดยังไม่งดงาม Read more

“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter “16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต” ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com Theme : Social Sciences in transforming age

NU FRIENDZONE CLINIC : ทุกปัญหาของคุณ เราฟังด้วยใจ

NU FRIENDZONE CLINIC ทุกปัญหาของคุณ เราฟังด้วยใจ ————————————– ในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ————————————– เปิดให้บริการ NU Friend Zone Clinic เพื่อการประเมินและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กำลังประสบปัญหาชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพจิตต่างๆ การเรียน การงาน หรือต้องการประเมินบุคลิกภาพ ประเมินปัญหาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น ————————————– วันและเวลาทำการ วันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00-16.00 น. (รายบุคคล) วันพุธ เวลา 17.00-18.30 น. (แบบกลุ่ม) ————————————– – Read more

International Symposium on the Issues and Prospects toward Peace-building and International Cooperation

The Faculty of Social Sciences, Waseda University held the International Symposium on the Issues and Prospects toward Peace-building and International Cooperation on July 27, 2019. Four people gave presentations from Timor-Leste, Thailand and Japan, including our faculty member, Asst. Prof. Read more

Public Workshop: How can both the Deep South and Okinawa create the space of communication to resolve conflicts peacefully? – Looking through the Structural Similarities and Learning from the Common Experiences of Both Regions – ณ University of Ryukyu

เมื่อวันที่ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมคณะนักวิชาการ คณะผู้วิจัยในโครงการ ร่วมกับ Faculty of Humanities and Social Sciences, University of the Ryukyus ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Public Workshop: How can both the Deep South and Okinawa create the Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (HUMANITIES PUBLIC FORUM GRANT)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (Humanities Public Forum Grant) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODS (DISTANCE LEARNING)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODS (DISTANCE LEARNING) โดย Professor Robin Humphrey, National Teaching Fellow 2011 Director of Postgraduate Research Training, Faculty of Humanities and Social Sciences, Newcastle University, UK ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา Read more

การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4 ร่วมเสวนาหัวข้อ “การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ” นำสัมมนาโดย ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————— ลงทะเบียน ———————————— ออกแบบโดย นางสาวสุพรรษา โพธิ์ไคย (นิสิตฝึกประสบการณ์) Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และ MR. LÊ VĂN TÔN

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Mr. Lê Văn Tôn นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจนอกระบบในเครือข่ายทางสังคมข้ามชาติของแรงงานชาวเวียดนามในประเทศไทย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (ทุนเมธีวิจัย สกว.) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (ทุนเมธีวิจัย สกว.) ประจำปี 2562 โครงการวิจัย เรื่อง “การเมืองวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในพิธีกรรมของกลุ่มและเครือข่ายแม่มดในสังคมไทในภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม” (Cultural Politics in the Language Used in the Rites of Me Một ‘s Groups and Networks in Tai Societies in North-Central of Vietnam) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Read more