Meet And Share

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่าน ร่วมโครงการ “Meet And Share” ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประกาศณะสังคมศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

“รอบสุดท้ายแล้วจ้า!!!” ————————–———— รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เปิดรับสมัครวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 จำนวน 30 คน เท่านั้น!!! รายละเอียดการรับสมัคร สมัครได้ที่

กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด สมัครได้ที่นี่

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครได้ที่

มอบหน้ากากผ้า ANTI-BACTERIAL MASK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวน มอบหน้ากากผ้า ANTI-BACTERIAL MASK แบบซักทำความสะอาดได้ จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.ที่ผ่านมา

“Crisis Governance, Chinese Style: Distinctive Features of China’s Response to the COVID-19 Pandemic”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Crisis Governance, Chinese Style: Distinctive Features of China’s Response to the COVID-19 Pandemic” ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีผู้นำการสัมมนา ดังนี้ Speaker: Dr.Alex Jingwei He, Associate Head and Associate Read more

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนของคุณชญาวัลย์ ฐิติบดินทร์ มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนของคุณชญาวัลย์ ฐิติบดินทร์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา