Dear Family and Friends of the beloved Rahmat Satrio Wibowo

Dear Family and Friends of the beloved Rahmat Satrio Wibowo It troubles us very deeply to hear of the passing of Rahmat Satrio Wibowo. He was an extremely important fixture of the Faculty of Social Sciences and Naresuan University. Rahmat Read more

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนรับ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000.- ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน คุณสมบัติ • บัณฑิตจบใหม่ ระดับปริญญาตรีทุกสาขา สำเร็จการศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี • ยังไม่มีงานทำ หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (COVID-19) • มีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่ดำเนินโครงการ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เฝ้าระวัง/ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ การระบาดของ COVID Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษณุโลก ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนการดำรงชีพ: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในชุมชนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

แนะนำหนังสือใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทะกรรม “รัฐชาติ”

เชิญชวนอ่านหนังสือใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทกรรม “รัฐชาติ” โดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก • ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Public Lecture : Constitution and Electorial System in Germany

เชิญร่วมผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน Public Lecture : Constitution and Electorial System in Germany ในวันพุธที่ 15 กันยายน เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Zoom ตามแนบ ขอความกรุณาผู้ร่วมงานเสวนาทุกท่านลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วม https://forms.gle/jZ8br1HTx56vWM6A6 และสามารถเข้าร่วมงานผ่านทางลิ้งก์ Zoom ด้านล่างนี้ Topic: Constitution and Electorial System in Germany Time: Sep 15, 2021 12:45 PM Bangkok Join Read more

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambersในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambers อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 AD Scientific Index – Scientist Rankings เป็นการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ โดยแบ่งเป็นการจัดอันดับในระดับสถาบัน ระดับประเทศ ระดับทวีป และระดับโลก ซึ่งวิธีการในการคำนวณการจัดอันดับนี้ เป็นการนำค่าต่าง ๆ มาคำนวณ ดังนี้ 1.ค่า h Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและบูรณาการติดตามการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและบูรณาการติดตาม การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ประเด็น “TaC Team Thailand (Together against Corruption) เพื่อเพิ่มคะแนน และลดอันดับ CPI ของประเทศไทย” กลุ่มที่ 1 มุมมองของภาคเอกชนต่อการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานรัฐ นำเสวนาโดย • คุณสุธรรม ส่งศิริ  กรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ดร.เกียรติอนันต์ ล้วยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย • คุณเอกวิทย์ Read more

แบบสำรวจนิสิตที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19

แจ้งนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะนิสิตที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนใดๆ) ทุกระดับและทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ให้กรอกแบบสำรวจความประสงค์ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 Astra Zeneca กำหนดการฉีดวัคซีน วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 07.30 – 11.00 น. และ เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

“Public Seminar ครั้งที่ 5” “ซีรีย์ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการ “Public Seminar ครั้งที่ 5” “ซีรีย์ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา” วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 l เวลา 09.00-12.00 น. “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับประเด็นด้านแรงงานข้ามชาติ” โดย ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 l เวลา 09.00-12.00 น. “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (อ.ชิ) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย Read more

ม.นเรศวรเริ่มคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ม.นเรศวรเริ่มคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564  สามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินคืนและให้ตรวจสอบเงินในบัญชีตามที่ระบบแจ้งตอนยืนยัน ได้ที่ https://reg.nu.ac.th สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้รับเงินคืนให้ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อนิสิต บัญชีกรุงไทย / กสิกร เคลื่อนไหวในช่วง 6 เดือน และ เปิดเผยชื่อและเลขบัญชี เป็นต้น สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล เพื่อรับสิทธิ์การคืนเงิน ได้ที่ https://reg.nu.ac.th สำหรับนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนขอรับสิทธ์คืนเงิน ม.นเรศวรจะเปิดระบบให้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564