ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก Here table A4 80 gram

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์” และ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”    

“UK-Thailand Transnational Education (TNE) Development Project Year 2: Gearing Towards Thailand 4.0 and Sustainable Development”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ “UK-Thailand Transnational Education (TNE) Development Project Year 2: Gearing Towards Thailand 4.0 and Sustainable Development” จัดโดย The British Council Thailand  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรแบบ Joint degree BA (Social and Sustainable Development) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยจะเข้าร่วม TNE Forum Read more

ขอเชิญทุกท่านร่วมร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๑๔ ปี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี โดยหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะมาดำเนินการรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ระหว่างเวลา 09.00- 12.00 น.  ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะนิติศาสตร์     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ คณะสังคมศาสตร์ โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๙๙๙

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจัดสรรทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสันทราย วงศ์สุวรรณ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านคุณสมบัติเพื่อรับทุน คปก. รุ่นที่ 20 (รอบที่ 1) ภายใต้การควบคุมวิทยานิพนธ์โดย ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร