ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953 การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลััยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน District Health System Management Development towards SDGs Achievement และการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับพิ้นที่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการป้องกันควบคุมโรคอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร ในโอกาสได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานดีเด่น” งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานดีเด่น” งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 จากการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “ประเมินภาวะซึมเศร้าในนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับ ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับ ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อาจารย์ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 ตำแหน่ง  (คุณวุฒิปริญญาเอก) อาจารย์ด้านจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง (คุณวุฒิปริญญาเอก)  รายละเอียด แบบฟอร์มสมัคร