แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ขอความร่วมมือจากบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ http://gradsurvey.nu.ac.th เมื่อทำการกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปรินท์และนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร: 055-961922

ขอแสดงความยินดีกับ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ในโอกาสได้รับ “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2562 โครงการวิจัยเรื่อง Health Literacy, City, and the State: Challenging Network Governance and Urban Politics in Thailand

การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 16

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจ ส่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 16 ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และขอเชิญผู้สนใจทุกท่านรับฟังบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “การเลือกตั้งกับการเมืองของประเทศไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์ 084-8209878