โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

NU FRIENDZONE CLINIC : ทุกปัญหาของคุณ เราฟังด้วยใจ

NU FRIENDZONE CLINIC ทุกปัญหาของคุณ เราฟังด้วยใจ ————————————– ในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ————————————– เปิดให้บริการ NU Friend Zone Clinic เพื่อการประเมินและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กำลังประสบปัญหาชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพจิตต่างๆ การเรียน การงาน หรือต้องการประเมินบุคลิกภาพ ประเมินปัญหาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น ————————————– วันและเวลาทำการ วันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00-16.00 น. (รายบุคคล) วันพุธ เวลา 17.00-18.30 น. (แบบกลุ่ม) ————————————– – Read more

International Symposium on the Issues and Prospects toward Peace-building and International Cooperation

The Faculty of Social Sciences, Waseda University held the International Symposium on the Issues and Prospects toward Peace-building and International Cooperation on July 27, 2019. Four people gave presentations from Timor-Leste, Thailand and Japan, including our faculty member, Asst. Prof. Read more

๒๙ กรกฎาคม “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

๒๙ กรกฎาคม “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019″

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019” ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562​ ณ The Education University of Hong Kong, Hong Kong.

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร” โดย คุณวิรัตน์ โตเมศน์ ผู้จัดการผู้จัดการแผนกการตลาด และ คุณอรุณรัตน์ บุญเฉย ผู้จัดการแผนกบุคคล จาก บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “ระเบียบ/ระบบงานสารบรรณ และการใช้อุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น” โดย Read more

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง QS3302 อาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร —————————————— การบรรยาย หัวข้อ “นโยบายด้านสหกิจศึกษาของคณะและข้อควรปฏิบัติของนิสิตระหว่างฝึกสหกิจศึกษา” โดย ผศ. ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา —————————————— การบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา การประเมินผล แบบฟอร์ม และรูปแบบรายงาน” โดย คุณกำพล กิ้กสันเทีย หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ —————————————— Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร