THESIS INNOVATION AWARDS 2019

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากงานประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่สังคม (THESIS INNOVATION AWARDS 2019) ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนาอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านด้วยนะครับ ——————————— รางวัล Popular Vote กลุ่มสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก นายดำรงค์ ตุ้มทอง นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ : กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, Prof.Robin Humphrey, PhD. ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ, Read more

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more