นำเสนอผลการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานนำเสนอผลการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม ของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชารายวิชา 830220 การวางแผน และการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม และ 830213 พัฒนาการของการพัฒนา จากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาต่างๆ ของแต่ละชุมชนที่นิสิตรับผิดชอบ และนำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนยังเป็นการฝึกทักษะในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมให้กับนิสิตได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล, ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และอาจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยจัดขึ้น ณ Read more

โครงการสนับสนุนการจัดทำและติดตามวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำและติดตามวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและรูปเล่มรายงานได้ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม มีทักษะในการนำเสนอ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย นำไปสู่การประยุกต์ความรู้ทางด้านการวิจัยที่ใช้งานได้จริง สามารถบูรณาการความรู้ด้านการวิจัยกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและการนำเสนองานวิจัยได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเขียนงาน สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอและจัดทำรายงานการวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ การจัดทำรายงานและการนำเสนอ และสามารถนำข้อมูล สถิติ ตัวเลขมาใช้กับงานวิจัยได้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.ที่ผ่านมา Read more

การยื่นเสนอขอทุนโครงการวิจัย Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการยื่นเสนอขอทุน โครงการวิจัย Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งจากการเข้าพบในครั้งนี้ ท่านอธิการบดีเห็นชอบในหลักการการยื่นขอเสนอทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยคณาจารย์ที่สนใจ สามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยได้ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม Read more

AUN-QA

เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ AUN-QA เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ระหว่างวันพุธที่ 28–วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ วนธารา รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม/ตัวอย่างเอกสารการทำ มคอ.2  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คู่มือ AUN-QA  คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง Read more

:: The Power of Dialogue ::

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง The Power of Dialogue: อำนาจของการสนทนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสาร จากสำนักคิดที่หลากหลาย สร้างเสริมทักษะในการถกแถลงผ่านกระบวนการสนทนา อภิปราย และวิพากษ์ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของนิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจที่เข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ, ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ และนายวชิรวุฒิ ซื่อสัตย์ และนายทศพล ชิ้นจอหอ นิสิตระดับปริญญาเอก Read more

คำบอกเล่าคนเดือนตุลาฯ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คำบอกเล่าคนเดือนตุลา กับปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่าง พ.ศ. 2516-2525” วิทยากรโดย คุณภาณุมาศ ภูมิถาวร นักเขียน คุณวิเศษ สุจินพรัหม นักวิชาการอิสระ คุณโกเมต สูงสุมาลย์ NGO องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในอดีต และมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ตรง ขณะเกิดเหตุการณ์เดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ไปที่มาของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง บทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในป่าเขาค้อและจุดอื่นๆ ในช่วงของการหลบหนี ตลอดจนการใช้ชีวิตหลังจากกลับเข้าสู่สังคมปกติอีกครั้ง โดยมี ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล และ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง Read more

:: พิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ::

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 256 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน

มีข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามาแจ้งจ้าาาา!!! . The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน . ENTRANCE REQUIREMENTS: 1. Bachelor’s degree in one of the following areas: Arts; Humanities; Social Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือ เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักหอสมุด และการประสานงานความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดกับคณะสังคมศาสตร์ ให้มีความคล่องตัวสูง เช่น บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด บริการออนไลน์ บริการส่งเสริมการเรียนรู้ ฐานข้อมูล NULR เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลร่วมกัน รวมถึงโครงการ NU book Fair ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ Read more