:: MOU Video on Demand ::

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตะหนักถึงความสำคัญของระบบ Video on Demand ซึ่งเป็นระบบวิดิโอดิจิตอลที่ผู้ใช้สามารถเปิดวีดิทัศน์ที่มีอยู่ในรายการได้ทันที โดยไม่คำนึงว่ากำลังให้บริการรายการใดให้กับใครอยู่ในขณะนั้น พร้อมทั้งความสามารถในการควบคุมการเล่นได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมนำมาใช้ ในหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงทำให้ผู้ชม สามารถเลือกรายการวีดิทัศน์ที่ตนเองต้องการชมได้โดยเลือกตามรายการ และเลือกชมได้ตลอดเวลา โดย Video on Demand เป็นระบบที่มีศูนย์กลางการเก็บข้อมูลวีดิทัศน์ไว้จำนวนมาก โดยจัดเก็บในรูปแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกชมรายการใดก็เลือกได้จากฐานข้อมูลที่ต้องการ ระบบ Video on Demand จึงเป็นระบบที่จะนำมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนทางไกลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนหรือสนใจได้ ในการนี้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ผลักดันและส่งเสริมให้นิสิตที่สนใจ ได้เข้าถึงสื่อวีดีทัศน์และสื่อภาพยนตร์ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการให้บริการวีดิทัศน์ของหอภาพยนตร์ (Video on Demand) ในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งทำหน้าที่เก็บภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า รับชม หรือใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึึ้น โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมลงนาม และหารือกับคุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คุณก้อง ฤทธิ์ดี และคุณสัญห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การพัฒนาองค์ความรูก งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านต่างๆ ในอนาคต โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร