พิธีมอบรางวัล Thesis & Independent Study Innovation Award 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมพิธีมอบรางวัล Thesis & Independent Study Innovation Award 2020 ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในครั้งนี้มีศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอน: “หนังสือทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร เป็นประธานที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ กรรมการที่ปรึกษาร่วม รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คุณเขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากผลงานเรื่อง “แนวทางการจัดการน้ำผิวดินตามสภาพภูมิสังคมลุ่มน้ำน่าน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ เป็นประธานที่ปรึกษา ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม กรรมการที่ปรึกษาร่วม และอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับ คือรางวัล Popular Vote กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ Mrs.Chimi Lham ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากผลงานเรื่อง Development Guidelines for Community Participation in Solid Waste Management in Barshong Chiwog, Naro Gewog, Thimphu Bhutan โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ เป็นประธานที่ปรึกษา ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ กรรมการที่ปรึกษาร่วม โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด