สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ “นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ “นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ : มุมมองทางทฤษฎี” เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ให้เกิดขึ้นในวงวิชาการไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านนโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์ให้เกิดขึ้นในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ นักวิจัยที่สนใจ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากรด้านนโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์
โดยในช่วงเช้ามีการอภิปรายและสัมมนาเป็นคณะ เรื่อง “รัฐศาสตร์กับการทำงานในอนาคต”
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่นที่ 2)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ ประจำปี 2562 และนายพงศ์ศิร คงแถวทอง (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่นที่ 9) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา และในช่วงบ่ายมีการสัมมนาในหัวข้อ “ข้าม ค้น สร้าง: ไปสู่นโยบายศึกษาเชิงวิพากษ์” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมสัมมนาดังนี้
1.ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ดำเนินรายการ โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด