โครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 41 หัวข้อ “นวัตกรรมกับการบริหารงานภาครัฐ”

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 41 หัวข้อ “นวัตกรรมกับการบริหารงานภาครัฐ” วิทยากรโดย คุณปรีดา ยังสุขสถาพร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ก.พ.ท.) ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แก่นิสิตและบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้ข้าร่วมโครงการ รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงประเด็นร่วมสมัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด