บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวโชติกา ลาวิณห์ และนางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์ เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19