แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวก
แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 11/2564)

ประกาศฉบับที่ 11/2564