Naresuan Toastmasters 7th Meeting and Training

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmaster’s Club
อันเป็นส่วนหนึ่งของ Toastmasters International ซึ่งเป็นชมรมในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
     1. ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด               2. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
     3. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง               4. ทักษะการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
     5. การพัฒนาและฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ     6. การจัดประชุม
     7. การจัดการและการส่งเสริมทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในระบบออนไลน์ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.
Join Zoom Meeting

Meeting ID: 999 3705 2551
Passcode: 874453