วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันฉัตรมงคล
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์