โครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “Food Security in the Context of the COVID-19 Pandemic”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10
หัวข้อ “Food Security in the Context of the COVID-19 Pandemic”
———————–
09.00 – 10.30 น. (in English)
“Food Security in the Context of the COVID-19 Pandemic”
Keynote Speech Jone Jandai (โจน จันใด)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช
———————–
10.30 – 12.00 น.
เสวนาในหัวข้อย่อยที่ 1 (บรรยายภาษาไทย)
“ความมั่นคงทางอาหาร และความไม่มั่นคงของคนส่งอาหาร
ภายใต้เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม”
วิทยากร ผศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
วิทยากร คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์
———————–
13.00 – 16.00 น.
เสวนาในหัวข้อย่อยที่ 2 (บรรยายภาษาไทย)
“Food Sovereignty, Food Citizenship & Food Democracy”
วิทยากร ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา
วิทยากร ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
วิทยากร คุณปรกชล อู๋ทรัพย์ (ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี BIOTHAI)
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.สุพรรณี เกลื่อนกลาด
———————–
14.30 – 16.00 น.
เสวนาในหัวข้อย่อยที่ 3 : Parallel Session (บรรยายภาษาไทย)
“การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนและหลัง
การเกิดวิกฤตการณ์โควิด”
วิทยากร ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
ผู้ดำเนินรายการ ดร.นัฐพร โอภาสานนท์

Zoom Meeting ID : 915 0924 1224 (This meeting does not have a passcode)
หมายเหตุ: เฉพาะช่วงเสวนาหัวข้อย่อยที่ 3
Join Zoom Meeting
———————–
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30-17.30 น.Thursday, 22 July 2021
Time: 08.30 AM – 05.30 PM
(Thailand (GMT+7)
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
ID Meeting ID : 955 2444 8755 (This meeting does not have a passcode)
Join Zoom Meeting
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์: 0 5596 1924