ม.นเรศวร พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการที่กระทรวง อว. เสนอลดค่าเทอม 50% ในภาคเรียนที่ 1

ม.นเรศวร พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ตามมาตรการที่กระทรวง อว. เสนอลดค่าเทอม 50% ในภาคเรียนที่ 1
โดยรัฐบาลสมทบ 30% และมหาวิทยาลัยลด 20% รวมเป็น 50%
พร้อมขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองและนิสิต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
ทั้งนี้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

อ่านข่าวจากกระทรวง อว. เพิ่มเติม
https://bit.ly/3BwHDcO