“Public Seminar ครั้งที่ 5” “ซีรีย์ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการ “Public Seminar ครั้งที่ 5”
“ซีรีย์ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา”

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 l เวลา 09.00-12.00 น.
“ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับประเด็นด้านแรงงานข้ามชาติ”
โดย ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 l เวลา 09.00-12.00 น.
“ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (อ.ชิ)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จ.ตาก)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 l เวลา 09.00-12.00 น.
“ศาสนากับชาติพันธุ์สัมพันธ์”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 l เวลา 09.00-12.00 น.
“ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากร”
โดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม
Zoom Cloud Meetings
และ Facebook Live
ที่แฟนเพจภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Join Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/98227579624

Meeting ID: 982 2757 9624