การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและบูรณาการติดตามการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและบูรณาการติดตาม
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ประเด็น “TaC Team Thailand (Together against Corruption)
เพื่อเพิ่มคะแนน และลดอันดับ CPI ของประเทศไทย”

กลุ่มที่ 1 มุมมองของภาคเอกชนต่อการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานรัฐ

นำเสวนาโดย
• คุณสุธรรม ส่งศิริ  กรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ดร.เกียรติอนันต์ ล้วยแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
• คุณเอกวิทย์ ธีรวิโรจน์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application และ Facebook Live

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รับชมการสัมมนาได้ที่
https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/