ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษณุโลก

ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน
Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนการดำรงชีพ:
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในชุมชนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ประจำปีงบประมาณ 2565