การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2563
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
“Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx)

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และรูปแบบ Online
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

คณะกรรมการประเมิน

อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.อนามัย นาอุดม
กรรมการ

รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
กรรมการ