แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือ
บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน
เข้ากรอก แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Link: https://bit.ly/3mauqAY