ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 20

socsci@NU-Thailand is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Naresuan Toastmasters Club Meeting No.20
Time: November 25, 2021 05:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/95122741579?pwd=aEtKbUFraEc4UGlEeEppc1EyWWpTQT09

Meeting ID: 951 2274 1579
Passcode: 383864
——————————————————–
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 20
อันเป็นส่วนหนึ่งของ Toastmasters International ซึ่งเป็นชมรมในระดับนานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด
2. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง
4. ทักษะการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
5. การพัฒนาและฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ
6. การจัดประชุม
7. การจัดการและการส่งเสริมทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในระบบออนไลน์
ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00-19.00 น.

Join Zoom Meeting
https://nu-ac-th.zoom.us/j/95122741579?pwd=aEtKbUFraEc4UGlEeEppc1EyWWpTQT09

Meeting ID: 951 2274 1579
Passcode: 383864