ประชาสัมพันธ์..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ประชาสัมพันธ์คะ..ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง “พลวัตของธุรกิจเครื่องเงินของม้งชายแดนกับการสถาปนาอำนาจและพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ใน จังหวัดน่าน” ของคุณวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร