โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังทิศทางการจัดทำแผน
ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดตามหนังสือเชิญและกำหนดการที่แนบ)

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ตาม QR Code ในแบรนด์เนอร์
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
เพื่อจะได้จัดเตรียม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมฯ ต่อไป

—————————————-
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
1. หนังสือเชิญ และกำหนดการ
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ 
—————————————