โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับนิสิต เช่น ด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชา-หมู่เรียน การทำกิจกรรมต่างๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา รวมถึงการแนะนำคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ ตลอดจนแนะนำกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ “RAP” [Research-Academic-Social Practice] และตอบข้อซักถามจากนิสิตและผู้ปกครองนิสิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย พิรุณสาร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมทั้งหมด