ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
เป็นวาระที่ 2
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป