มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนของสหราชอาณาจักร และคณะผู้แทนของประเทศโปรตุเกส ในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (GA) และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)