ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป