ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์นานาซาติ AUN-QA ของคณะบริหรธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์นานาซาติ AUN-QA ของคณะบริหรธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 โดยผู้ประเมินจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม โดยจัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร