ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
1. ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล ประธาน
2. ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา กรรมการ
3. ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ กรรมการ

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
1. ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา ประธาน
2. ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล กรรมการ
3. ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ กรรมการ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
1. ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา ประธาน
2. ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล กรรมการ
3. ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ กรรมการ