“โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon ” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

“ขอขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ถึงวันพุธที่ 21 กันยายน 2565” 
โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ http://gspa.nida.ac.th/th/qs96 

       คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิจารณาเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon จากการ ส่งบทวิเคราะห์รายงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานในรูปแบบ คลิปวีดีโอ หรืองานนำเสนอ power point ผ่านระบบประชุมออนไลน์ เป็น การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-7512-5999 หรือที่อีเมล gspa.edu@nida.ac.th