ใต้ร่มราชพฤกษ์:

Congratulations to Miss Anna Christi Suwardi on her publication in an international journal (Q3 Scopus). Ph. D. student in ASEAN Studies (International Program), Center of ASEAN Community Studies, Faculty of Social Sciences, Naresuan University
Advisor: Dr. Paul Wesley Chambers

https://bit.ly/3CRMasD #CSOs #FeministApproach #HistoricalInstitutionalism #TheDeepSouthOfThailand #Women

ขอแสดงความยินดี กับ Miss Anna Christi Suwardi นิสิตระดับปริญญาเอก สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เนื่องในโอกาสผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Q3 Scopus)
อาจารย์ที่ปรึกษา: Dr. Paul Wesley Chambers