โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กับ The Education University of Hong Kong (EdUHK) ครั้งที่ 2

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The Education University of Hong Kong (EdUHK) จัดโครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กับ The Education University of Hong Kong (EdUHK) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้ทั้งสองสถาบัน โดยมี Dr.Lina Vyas Associate Professor, Department of Asian and Policy Studies (APS), Faculty of Liberal Arts and Social Sciences (FLASS) และ Ms. Abbey Fu Department of Asian and Policy Studies (APS) ตัวแทนจาก The Education University of Hong Kong (EdUHK) ให้เกียรติเดินทางมาร่วมหารือแลกเปลี่ยน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอความพร้อมของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการทำความร่วมมือทางวิชาการกับ The Education University of Hong Kong (EdUHK) รวมถึงร่วมทำการสัมภาษณ์นางสาวชนิดา แสงจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา The Master of Public Policy and Management (MPPM) จาก The Education University of Hong Kong (EdUHK) ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด